04/05/2017

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH) Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ố 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật ố 70/2014/QH13 ngày 26... Xem thêm