12/04/2018

Đối với một nhân viên kinh doanh, KPI được xem là “thước đo” đánh giá hiệu quả làm việc Đồng thời căn cứ vào chỉ ố này, lãnh đạo đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng KPI ẽ được cập nhật định kì, theo tháng hay quý Trưởng bộ phận ẽ có trách nhiệm theo dõi át ao... Xem thêm