08/05/2018

Cải cách tiền lương Một trong những nội dung Cải cách tiền lương nổi bật ắp trình lên hội nghị Trung Ương 7: Bỏ cách tính lương theo hệ ố thay bằng ố tiền cụ thể cho từng chức vụ, vị trí Đây là điểm đột phá trong cải cách tiền lương Đề án cải cách chính ách tiền lương đã... Xem thêm