13/04/2018

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài ản phát inh lúc hình thành nguồn vốn Hoặc là trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả... Xem thêm