KPIs dành cho nhân viên phòng kinh doanh

KPIs dành cho nhân viên phòng kinh doanh

12/04/2018

Đối với một nhân viên kinh doanh, KPIs được xem là “thước đo” đánh giá hiệu quả làm việc. Đồng thời căn cứ vào chỉ số này, lãnh đạo đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật tương ứng.

KPI sẽ được cập nhật định kì, theo tháng hay quý. Trưởng bộ phận sẽ có trách nhiệm theo dõi sát sao. Những quy định, chỉ tiêu sẽ được xem xét nên duy trì hay loại bỏ dần khi không phù hợp. Mọi thay đổi sẽ có biên bản quyết định và sự chấp thuận từ Giám đốc bằng văn bản.

Các tiêu chuẩn đánh giá tùy thuộc vào vị trí, trách nhiệm của từng nhân viên.

Đạt KPIs là yêu cầu tối thiểu và bắt buộc. Tại sao có thể nói như vậy? Vì KPIs là những đòi hỏi mà một nhân viên phải đạt được để đánh giá là đạt hiệu quả yêu cầu. Ít nhất là 5/10 chỉ tiêu. Nhân viên đạt được KPIs sẽ được lãnh 100% lương và 100% các phụ cấp năng suất. Nếu không đạt, chúng ta có mức khung để giải quyết như sau

Số lần vi phạm Lương Phụ cấp
0,1%  – 10% 100% Chỉ nhận được 90%
11% – 30% 100% Chỉ nhận được 50%
31% – 50% 100% Chỉ nhận được 30%
Trên 50% 100% Không nhận được phụ cấp
KPIs là gì?

KPIs là gì?

Dưới đây là một số khung mẫu tiêu chuẩn KPIs cho các nhà lãnh đạo tham khảo:

1. KPI cho Trưởng phòng Kinh doanh:
Lĩnh vực KPI Thước đo Chỉ số/tháng
Xây dựng  hệ thống kinh doanh Thiết lập đại lý và nhà phân phối Đại lý
Ổn định hệ thống kinh doanh Đảm bảo doanh số / tháng Cuốn
Báo cáo số liệu Các số liệu về kinh doanh,  kho, tiêu thụ Lần
Kiểm soát công nợ Báo cáo số liệu tiêu thụ Lần
Thu hồi công nợ Báo cáo lượng công nợ thu hồi Lần
Brain storm Đóng góp ý kiến để phát triển hệ thống kinh doanh & sản phẩm Số lần
Đánh giá nhân viên Bảng đánh giá nhân viên mỗi tháng Lần
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết. Lần
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần
Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng. Hoặc buổi họp nằm ngoài vị trí công việc Lần
2. KPI cho Sales Admin:
Lĩnh vực KPI Thước đo Chỉ số/tháng
Lưu trữ số liệu Lưu trữ đầy đủ tất cả các số liệu có liên quan đến công tác kinh doanh file
Tập hợp và phân tích Tập hợp các số liệu hàng tuần: lượng kinh doanh, số liệu đại lý. Khách hàng trung thành, cấp bổ sung, biếu tặng, lượng tiêu thụ file
Bán hàng qua điện thoại Liên lạc với các khách hàng cũ & tiềm năng Lần
Quản lý và chăm sóc khách hàng Liên lạc qua điện thoại với các khách hàng, đại lý. Giải đáp các vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm Lần
Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ Đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng đại lý. Đưa kết quả công nợ mỗi tháng Lần
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết. Lần
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần
3. KPI cho Sales Executive
Lĩnh vực KPI Thước đo Chỉ số/tháng
Thiết lập đại lý Tìm kiếm và phát triển đại lý Đại lý
Đảm bảo doanh số Đảm bảo doanh số Cuốn
Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý Cuốn
Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận Đại lý
Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thu hồi công nợ Lần
Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng. Hoặc buổi họp ngoài vị trí công việc Lần
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành. Hoặc hoàn thành chậm deadline Lần
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần
4. KPI cho Sales Support
Lĩnh vực KPI Thước đo Chỉ số/tháng
Thu tiền bạn đọc Thu chính xác tiền và nhanh trong ngày Lần
Cung cấp báo đến các đại  lý theo yêu cầu của Trường Phòng Kinh doanh Cung cấp báo cho các đại lý Đại lý
Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý Cuốn
Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận Đại lý
Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thug  hồi công nợ Lần
 Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết Lần

Bài viết liên quan