Sơ đồ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sơ đồ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

25/04/2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC- Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được cho là có những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, Thông tư 133/2016/TT-BTC không trình bày các sơ đồ kế toán chữ T như trước đây. Để tiện tham khảo, trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày Sơ đồ kế toán chủ yếu từ Tài khoản 111 đến Tài khoản 157.

1. Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng VND:
2. Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ:
3. Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng VND:
4. Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng ngoại tệ
5. Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn:
6. Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn khác
7. Sơ đồ kế toán phải thu khách hàng
8. Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ
9. Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ khác
10. Sơ đồ kế toán tài sản thiếu chờ xử lý:
11. Sơ đồ kế toán phải thu khác
12. Sơ đồ kế toán tạm ứng
13. Sơ đồ kế toán hàng mua đang đi trên đường
14. Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu
15. Sơ đồ kế toán công cụ, dụng cụ
16. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm dở dang
17. Sơ đồ kế toán thành phẩm
18. Sơ đồ kế toán hàng hóa
19. Sơ đồ kế toán hàng gởi bán
20. Sơ đồ kế toán mua hàng (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nguồn : ketoan.biz

Bài viết liên quan