Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì thay đổi?

Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì thay đổi?

08/05/2018

Một trong những nội dung nổi bật sắp trình lên hội nghị Trung Ương 7: Bỏ cách tính lương theo hệ số thay bằng số tiền cụ thể cho từng chức vụ, vị trí. Đây là điểm đột phá trong cải cách tiền lương.

Nguồn: zing news

Bài viết liên quan