Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì thay đổi?

Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức có gì thay đổi?

08/05/2018

Cải cách tiền lương

Một trong những nội dung Cải cách tiền lương nổi bật sắp trình lên hội nghị Trung Ương 7: Bỏ cách tính lương theo hệ số thay bằng số tiền cụ thể cho từng chức vụ, vị trí. Đây là điểm đột phá trong cải cách tiền lương.

Đề án cải cách chính sách tiền lương đã được báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII khai mạc vào tuần tới.

Nội dung Đề án nêu lên hàng loạt cải cách, trong đó với khu vực công, Ban chỉ đạo Đề án xác định thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới, gồm lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và tiền thưởng (nằm ngoài quỹ lương, bằng khoảng 10% tổng quỹ lương).

Theo quy định hiện hành, mức lương cơ bản chiếm 100%, chỉ những ngành đặc thù có phụ cấp. Tuy nhiên, lâu nay cơ cấu này bị phá vỡ, mỗi cơ quan ra một văn bản quy định riêng. Ví dụ, một số cơ quan Đảng có 30% phụ cấp; công chức hành chính có 25% phụ cấp công vụ. “Đây là lý do mà thiết kế cơ cấu tiền lương cần thiết được dỡ ra làm lại”, một chuyên gia cho biết.

Nguồn: zing news

Bài viết liên quan